stat4u Wioski w internecie - strony internetowe wiosek

Sondy

Jak oceniasz realizację projektu Pożyteczne Wakacje 2018?
 

Licznik odwiedzin

1192865
DziśDziś265
WczorajWczoraj545
W tym tygodniuW tym tygodniu810
W tym miesiącuW tym miesiącu7465
Wszystkie dniWszystkie dni1192865

Newsletter

Jeśli chcesz dostawać informację o nowościach na maila zapisz się do newslletera.
Reklama
Reklama
Reklama

Grafika - losowo

Mapa

Reklama

Terminarz

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń
Reklama
Reklama

Znajomi ze szkoly...

Reklama
Reklama

Komunikacja lokalna

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Statut  Stowarzyszenia  „Młodzi dla wsi”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi”. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenia działa na rzecz społeczności lokalnej Gminy Pomiechówek.

§ 3

Siedzibą stowarzyszenia jest Stare Orzechowo 25, 05-180 Pomiechówek. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Gminy Pomiechówek. Dla właściwości realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach statutowych.

§ 6

Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby (środki) działania

§ 7

Celami stowarzyszenia są:

a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,

b) wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności,

c) wspieranie i inicjowanie wszelkich działań kulturalno – oświatowych na terenie gminy Pomiechówek,

d) wprowadzanie różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców wsi,

e) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz promowanie alternatywnego stylu życia wolnego od używek,

f) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,

g) kształtowanie postaw proekologicznych,

h) upowszechnianie historii gminy, troska o zabytki i dorobek przodków  oraz promowanie wsi gminy Pomiechówek, a także podtrzymywanie tradycji narodowej,

i) promowanie idei integracji europejskiej,

j) działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich,

k) działania propagujące rozwój dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

l) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, patologii, biedy, przeciwdziałanie alkoholizmowi w środowisku wiejskim,

m) wspieranie i inicjowanie dobroczynności i akcji charytatywnych,

n) współpraca z samorządem, parafią, innymi organizacjami i stowarzyszeniami,

o) wspieranie szkół podstawowych na terenie gminy Pomiechówek.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) podnoszenie i pogłębianie kultury życia społecznego,

b) organizację zawodów i imprez sportowych,

c) prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej,

d) rozpowszechnianie informacji w dziedzinie zdrowia w formie prelekcji, organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz profilaktyki zdrowotnej,

e) realizację projektów społecznych i edukacyjnych,

f) realizację programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy i wykluczeniu społecznemu,

g) organizowanie konkursów, imprez integracyjnych i rekreacyjnych,

h) krzewienie i twórcze rozwijanie tradycyjnych wartości społecznych,

i) rozwijanie świadomości i tożsamości lokalnej,

j) Podejmowanie działań edukacyjnych – zmierzających do zaspokojenia potrzeb poznawczych (warsztaty tematyczne, szkolenia, konsultacje, wykłady, odczyty, sympozja) i intelektualnych (tworzenie kółek zainteresowań),

k) organizowanie szkoleń pozwalających zwiększyć  szanse na rynku pracy mieszkańcom wsi,

l) prowadzenie i wspieranie świetlicy, koła gospodyń wiejskich, klubu i innych instytucji integrujących społeczność lokalną,

m)  starania o budowę boiska piłkarskiego i otwarcie klubu piłkarskiego we wsi Stare Orzechowo,

n) organizowanie  warsztatów, imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych, wspieranie zespołów, twórców ludowych i grup artystycznych,

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10

Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c.)honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarującą pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

d) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jako członkowie zwyczajni.

§ 19

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

Członek honorowy jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia uchwałą Zarządu,

c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 21

Przyczyną wykluczenia członka uchwałą Zarządu może być:

a) działalność członka sprzeczna ze Statutem, a w szczególności z celami Stowarzyszenia lub działalność na szkodę Stowarzyszenia i jego członków,
b) nieusprawiedliwione uchylanie się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
c) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka

d) pozbawienie prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu lub Trybunału członka praw publicznych,
e) skazanie członka prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu bądź przeciwko środowisku albo przeciwko wolności sumienia i wyznania lub obyczajności, rodzinie i opiece a także za przestępstwo przeciw mieniu.
f) zaleganie z opłatą składki członkowskiej powyżej 3 miesięcy.

 

§ 22

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c.)Komisja rewizyjna.

§ 24

 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,

§ 25

Pierwszy skład Zarządu oraz Komisja Rewizyjna zostają powołane na zebraniu założycielskim.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 27

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 29

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 30

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie budżetu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

m) uchwalanie wysokości składek członkowskich

§ 32

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 33

Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Skład zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

§ 34

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu.

§ 35

Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

§ 36

Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów statutowych,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślenie członków.

§ 37

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 38

a) Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

b) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu oraz pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

c) Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

§ 39

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy co obecności najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§ 40

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 41

W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV

Majątek i fundusze stowarzyszenia

§ 42

Majątek stowarzyszenia powstaje:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i ofiarności publicznej,

c) wpływów z działalności statutowej,

d) z dostępnych środków pomocowych,

e)ze składek członkowskich.

§ 43

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

§ 44

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.

§ 45

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 46

Zabrania się :

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 47

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis:

a) prezesa jednoosobowo lub,

b) wiceprezesa jednoosobowo lub,

c) skarbnika i jednego członka zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną wielkością głosów (trzech piątych) wszystkich członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 49

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 50

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 51

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy.

Statut
 

you are here: Start Stowarzyszenie "Młodzi dla wsi" Statut Statut